Góc học tập

Khoa Đông Phương  »  Góc học tập

Một số biểu mẫu thi HSK mới

Dưới đây là một số biểu mẫu thi HSK. Các biểu mẫu được chia làm 4 phần: Biểu đăng ký thi; sổ tay thi; đề mẫu và các tài liệu khác. Các bạn sau khi download về máy; thì sử dụng các chương trình adobe reader hoặc Word để đọc.

1.      Biểu mẫu đăng ký thi:

 Phiếu báo danh – HSK bản mới (Sơ cấp)报名表 - HSK改进版(初级)
 Phiếu báo danh – HSK bản mới (Trung cấp)报名表 - HSK改进版(中级)
 Phiếu báo danh – HSK bản mới (Cao cấp)报名表 - HSK改进版(高级)
 Phiếu báo danh – HSK (Cơ sở) 报名表 - HSK基础
 Phiếu báo danh – HSK (Sơ Trung cấp)报名表 - HSK初中等
 Phiếu báo danh – HSK (Cao cấp)报名表 - HSK高等
 Phiếu báo danh – C.TEST 报名表 - C.TEST
 Phiếu báo danh – C.TEST Thi nói报名表 - C.TEST口语考试
 

2.      Sổ tay:

 HSK (Cơ sở) Lệnh chỉ dẫn của Chủ Khảo HSK(基础)主考指令 
 HSK (Sơ Trung cấp) Lệnh chỉ dẫn của Chủ Khảo HSK(初中等)主考指令 
 HSK (Cao cấp) Lệnh chỉ dẫn của Chủ Khảo HSK(高等)主考指令 
 HSK (Cơ sở) Lệnh chỉ dẫn của Chủ Khảo HSK网上报名考生辅导手册 

3.      Đề mẫu:

 Đề HSK (Cơ sở) HSK(基础)样题 
 Đề HSK (Sơ Trung cấp) HSK(初中等)样题 
 Đề HSK (Cao cấp) HSK(高等)样题 
 Đề HSK (Cao cấp) Nói HSK(高等)口语考试样题 
 Đề HSK (Cao cấp) Viết HSK(高等)写作考试样题 

4.      Những tài liệu khác:

 Mẫu đề thi tuyển phỏng vấn Đại học Thủ Đô首都大学生外企模拟面试大赛文件 
 Đáp án đề mẫu (HSK cơ sở)HSK(基础)答卷样本 
 Đáp án đề mẫu (HSK Sơ Trung) HSK(初中等)答卷样本 
 Đáp án đề mẫu (HSK cao cấp)HSK(高等)答卷样本 
 Trình tự báo danh (Bản mới) HSK报名程序(新版)