Góc học tập

Khoa Đông Phương  »  Góc học tập

Thành ngữ Trung Hoa (Kỳ 3) -自相矛盾

 

自相矛盾Tự mâu thuẫn

 
 成语来源: Nguồn gốc thành ngữ
 
   楚国有个既卖矛又卖盾的人,他称赞着自己的盾,说:“我的盾很坚固,任何武器都刺不破它。”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有什么东西是穿不透的。”有些旁观的人问他:“如果拿你的矛去刺你的,会怎么样?”那人便答不上话来了。刺不破的盾和什么也刺得破的矛,是不可能同时存在的。
    Nước Sở có người vừa bán cái mâu (ngọn giáo) lại vừa bán cái thuẫn (cái khiên), anh ta khoe cái khiên của mình và nói rằng: “ Cái khiên của tôi rất kiên cố, không có ngọn giáo nào có thể đâm thủng nó.” Tiếp theo anh ta lại khoe ngọn giáo của mình và nói rằng: “ giáo của tôi rất sắc nhọn, không có vật nào mà nó không xuyên thủng.” Một số người đứng quanh đó nghe rồi hỏi anh ta: “ Nếu như dùng ngọn giáo của anh đâm vào cái khiên của anh thì sẽ như thế nào?” Người đó không thể trả lời được. Cái khiên không có gì xuyên thủng và ngọn giáo có thể xuyên thủng mọi thứ thì không thể tồn tại cùng nhau được.
 
自相矛盾       
 
释义:  Giải nghĩa
 
 
矛máo, vũ khí sắc nhọn để tấn công địch; 盾dùn, là cái khiên bảo vệ bản thân. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là lời nói và hành động của người nói trước sau đầy mâu thuẫn, không thống nhất với nhau.