Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2013 - 2014

   
 

Đ/c Nguyễn Thuý Luật

11VN111

Chức vụ: Chủ tịch Liên Chi Hội

 
 

Đ/c Cao Kim Ngân

11DH111

Chức vụ: Phó chủ tịch LCH

 

Đ/c Trần Thị Hoài Thu

11DT111

Chức vụ: Phó chủ tịch LCH

Đ/c Lê Văn Toàn

12DN111

Uỷ viên BCH

Đ/c Lê Thị Lệ

12DH111

Uỷ viên BCH (MC)

Đ/c Đỗ Thuỷ Tiên

12DN111

Uỷ viên BCH

Đ/c Võ Thị Trúc Linh

12VN111

Uỷ viên BCH

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

11DN112

Thủ quỹ BCH

Đ/c  Võ Chiêu Hoàng

11DH111

Uỷ viên BCH